Zpracování osobních údajů

Společnost  2+2 škola matematiky jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • fotografie nebo video záznam studenta pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
 • další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Osobní údaje získáváme při uzavírání smlouvy, registraci do našeho informačního systému a v průběhu smluvního vztahu.

Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování kurzů),
 • komunikaci s Vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
 • umožnění přístupu do rezervačního systému https://2plus2-matematika.webooker.eu/
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence,
 • marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle 2+2 škola matematiky a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli. Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména: Aperus, s.r.o., rezervační systém Webooker a dále všechny subjekty poskytující servis pro portál online doučování- kursy,2plus2skola matematiky.cz

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany 2+2 škola matematiky,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete vy pro účely uplatnění vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu vašich údajů šifrování.

Kontaktní osoba

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu:

Mgr. Alena Koubková

tel.: +420 724 018 645

e-mail: info@2plus2matematika.cz

 

Poskytovatel: Mgr. Alena Koubková Topolová 569 742 85 Vřesina, IČ: 63353636

Došlo k chybě. Pokud problém přetrvává, kontaktujte správce
Zkuste to znovu